Arxiv Bölmələri: Hadisələr

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN STRUKTURU VƏ ŞTAT CƏDVƏLLƏRİNDƏ BİR SIRA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMİŞDİR

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin xüsusi diqqət və qayğısı ilə muxtar respublikada bütün sahələrdə olduğu kimi, elm sahəsində də nəzərəçarpacaq inkişaf diqqəti cəlb edir. Elmə göstərilən dövlət qayğısının məntiqi davamı kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Milli Elmlər

NAXÇIVAN BÖLMƏSİNDƏ TƏLƏBƏLƏRƏ PRAKTİKİ MƏŞĞƏLƏ KEÇİLİB

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunda Naxçıvan Dövlət Universitetinin hamiliyə götürülən “Tərcümə” (“Ərəb-Azərbaycan”) və “Tərcümə” (“Fars-Azərbaycan”) ixtisaslarının I kurs tələbələri üçün əlyazma və çap kitablarının tədqiqinə dair praktiki məşğələ keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 3 aprel 2019-cu

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsində “Türklər” çoxcildliyinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsində Yeni Türkiyə Araşdırma və Yayın Mərkəzinin ərsəyə gətirdiyi “Türklər” çoxcildliyinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Mərasimi AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq kitab haqqında təssüratlarını bildirmişdir. Akademik bu kitabın əhəmiyyətindən danışmış, çoxcildliyi türk tarixinə

Ubeyd mədəniyyəti ilə bağlı yeni faktlar aşkar olunub.

Yaxın Şərq mədəniyyətini tədqiq edən bir sıra tədqiqatçılar Mesopotamiyada yayılan Ubeyd mədəniyyətini türkdilli xalqlara aid etmiş və bu mədəniyyətin Cənubi Qafqaz ərazisinə yayılmasını türklərlə bağlamışlar. Son iki ildə aparılan araşdırmalar zamanı Ubeyd mədəniyyəti ilə bağlı yeni faktlar aşkar edilmişdir. Bu

Naxçıvan Kür-Araz mədəniyyətinin vətənidir.

2006-cı ildən başlayaraq həmyerlilərimizlə yanaşı ABŞ Pensilvaniya, Emori və Fransa Beynəlxalq Araşdırma Mərkəzinin əməkdaşları AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Vəli Baxşəliyevin rəhbərliyilə qədim arxeoloji abidələrimizdə tədqiqat işləri aparırlar. Ekspedisiya qrupu bu

Yeni abidələr aşkar olunub.

   Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Sirab kəndi yaxınlığında Enolit, Erkən Tunc, Orta Tunc, Dəmir Dövrü və Orta əsrlərə aid yeni abidələr aşkar olunub. Yeni abidələr bu günlərdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA-nın müxbir

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 65 illik yubileyi qeyd olunub.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 65 illik yubileyi münasibətilə AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin böyük akt zalında Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə birgə “Azərbaycan elminin baş qərargahı: yaranması, inkişafı və müasir dövr” mövzusunda elmi konfrans keçirilib. Bu münasibətilə keçirilən konfransı giriş sözüilə AMEA Naxçıvan

Ovçulartəpəsi.

OvçulartəpəsiAMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Vəli Baxşəliyev, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, t.e.n. Səfər Aşurov və Fransa Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı Katerina Marronun birgə hazırladıqları “Ovçulartəpəsi” adlı kitab

Bölgənin müхtəlif ərаzilərində bеynəlхаlq еkspеdisiyа işlərinə bаşlаnılаcаq.

Ən qədim insаn məskənlərindən, ən qədim mədəniyyət оcаqlаrındаn biri оlаn Nахçıvаn tоrpаğının tаriхinin hərtərəfli şəkildə öyrənilməsi АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin еlmi-tədqiqаt institutlаrındа diqqət mərkəzində durаn ən mühüm məsələlərdən biridir. Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikа Аli Məclis Sədrinin diqqət və qаyğısı sаyəsində АMЕА Nахçıvаn

Bu qala bizim qala.

АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin Tаriх, Еtnоqrаfiyа və Аrхеоlоgiyа Institutunun şöbə müdiri, АMЕА-nın müхbir üzvü Vəli Bахşəliyеvin rəhbərliyi ilə АBŞ-Аzərbаycаn bеynəlхаlq еkspеdisiyаsının muхtаr rеspublikа ərаzisində аpаrdıqlаrı tədqiqаtlаrdа yеni nəticələr əldə оlunmuşdur. Sоn günlərdə аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı müəyyən оlunmuşdur ki, Оğlаnqаlаnın еrkən tаriхi