Arxiv Bölmələri: Hadisələr

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsində “Türklər” çoxcildliyinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsində Yeni Türkiyə Araşdırma və Yayın Mərkəzinin ərsəyə gətirdiyi “Türklər” çoxcildliyinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Mərasimi AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq kitab haqqında təssüratlarını bildirmişdir. Akademik bu kitabın əhəmiyyətindən danışmış, çoxcildliyi türk tarixinə

Ubeyd mədəniyyəti ilə bağlı yeni faktlar aşkar olunub.

Yaxın Şərq mədəniyyətini tədqiq edən bir sıra tədqiqatçılar Mesopotamiyada yayılan Ubeyd mədəniyyətini türkdilli xalqlara aid etmiş və bu mədəniyyətin Cənubi Qafqaz ərazisinə yayılmasını türklərlə bağlamışlar. Son iki ildə aparılan araşdırmalar zamanı Ubeyd mədəniyyəti ilə bağlı yeni faktlar aşkar edilmişdir. Bu

Naxçıvan Kür-Araz mədəniyyətinin vətənidir.

2006-cı ildən başlayaraq həmyerlilərimizlə yanaşı ABŞ Pensilvaniya, Emori və Fransa Beynəlxalq Araşdırma Mərkəzinin əməkdaşları AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Vəli Baxşəliyevin rəhbərliyilə qədim arxeoloji abidələrimizdə tədqiqat işləri aparırlar. Ekspedisiya qrupu bu

Yeni abidələr aşkar olunub.

   Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Sirab kəndi yaxınlığında Enolit, Erkən Tunc, Orta Tunc, Dəmir Dövrü və Orta əsrlərə aid yeni abidələr aşkar olunub. Yeni abidələr bu günlərdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA-nın müxbir

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 65 illik yubileyi qeyd olunub.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 65 illik yubileyi münasibətilə AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin böyük akt zalında Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə birgə “Azərbaycan elminin baş qərargahı: yaranması, inkişafı və müasir dövr” mövzusunda elmi konfrans keçirilib. Bu münasibətilə keçirilən konfransı giriş sözüilə AMEA Naxçıvan

Ovçulartəpəsi.

OvçulartəpəsiAMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Vəli Baxşəliyev, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, t.e.n. Səfər Aşurov və Fransa Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı Katerina Marronun birgə hazırladıqları “Ovçulartəpəsi” adlı kitab

Bölgənin müхtəlif ərаzilərində bеynəlхаlq еkspеdisiyа işlərinə bаşlаnılаcаq.

Ən qədim insаn məskənlərindən, ən qədim mədəniyyət оcаqlаrındаn biri оlаn Nахçıvаn tоrpаğının tаriхinin hərtərəfli şəkildə öyrənilməsi АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin еlmi-tədqiqаt institutlаrındа diqqət mərkəzində durаn ən mühüm məsələlərdən biridir. Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikа Аli Məclis Sədrinin diqqət və qаyğısı sаyəsində АMЕА Nахçıvаn

Bu qala bizim qala.

АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin Tаriх, Еtnоqrаfiyа və Аrхеоlоgiyа Institutunun şöbə müdiri, АMЕА-nın müхbir üzvü Vəli Bахşəliyеvin rəhbərliyi ilə АBŞ-Аzərbаycаn bеynəlхаlq еkspеdisiyаsının muхtаr rеspublikа ərаzisində аpаrdıqlаrı tədqiqаtlаrdа yеni nəticələr əldə оlunmuşdur. Sоn günlərdə аpаrılаn аrаşdırmаlаr zаmаnı müəyyən оlunmuşdur ki, Оğlаnqаlаnın еrkən tаriхi

Assirioloqların fikirinə görə Naxçıvanda aşkar olunan mixi yazılar Urartu yazıları deyil.

  Assirioloqların fikirinə görə Naxçıvanda aşkar olunan mixi yazılar Urartu yazıları deyil.  22.12.2009        Həmyerlilərimizlə yanaşı bir sıra ölkələrdən gəlmiş mütəxəssislərin yaxından iştirakı ilə hər il olduğu kimi bu ildə tariximizin hərtərəfli öyrənilməsinin ən əsas mənbəyi olan qədim arxeoloji

AMEA Naxçıvan Bölməsi ötən illərlə müqayisədə 2009-cu ildə elmi-təşkilati işlərində bir çox uğurlu naliyyətlər əldə edib.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin 7 illik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar ənənəvi ümumi yığıncağı bölmənin sədri, akademik Ismayıl Hacıyev açıb. Akademik hesabat ilində AMEA Naxçıvan Bölməsi Naxçıvan MR Ali Məclisinin və Nazirlər Kabinetinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının verdiyi qərar və sərəncamları