Arxiv Bölmələri: Məqalələr

Ulu daş salnaməyə böyük sevgi

İri və inamlı addımlarla irəliləməsi heç vaxt səngiməyənAzərbaycanın sosial-mədəni həyatı yaşadığımız 2020-ci ildə də əlamətdar hadisələrlə zəngin olmuşdur. Onlardan biri Türk-oğuz dünyasının keşməkeşli çağlarını yaşadan və əks etdirən misilsiz Gəmiqayanın daş salnaməsi haqqında möhtəşəm yeni əsərin – ən dolğun kitabın

Great love for the great stone chronicle

The socio-cultural life of Azerbaijan, which has never slowed down, has been rich with significant events in 2020. One of them is the publication of a magnificent new work – the most comprehensive book – about the stone chronicle of

Большая любовь к великой каменной летописи

Социально-культурная жизнь Азербайджана, которая никогда не прерывалась крупными и уверенными шагами, была насыщена знаменательными событиями в 2020 году. Одним из них является издание великолепного нового произведения-самой содержательной книги о каменной летописи уникального Гемикая, пережившего и отразившего бурные времена тюрко-огузского мира.

ERMƏNİLƏRİN AZƏRBAYCANA QARŞI ƏRAZİ İDDİALARI VƏ QANLI CİNAYƏTLƏRİ

ermenilerin_azerbaycana_qarshi

Əlincəqala

ElinceqalaƏ

Heydər Əliyev və Naxçıvan

Heyder Eliyev ve Naxçıvan

Naxçıvan müstəqillik illərində

Naxchivan_musteqillik_illerinde

Naxçıvanda ilk yaşayış yerləri

Naxchivanda_ilk_yashayish_yerleri

QARABAĞLAR

Qarabaglar

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN DAXİLİ VƏ XARİCİ SİYASƏTİNDƏ NAXÇIVAN

AXC_meqale