Naxçıvanın qədim əkinçi-maldar tayfalarının mənəvi mədəniyyəti (e.ə.VI-I minilliklərə aid arxeoloji abidələr əsasında). – Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu

Soy adı, atasının adı Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu
Disertasiyanın adı Naxçıvanın qədim əkinçi-maldar tayfalarının mənəvi mədəniyyəti (e.ə.VI-I minilliklərə aid arxeoloji abidələr əsasında)
Sahə Tarix
Elmi dərəcə Elmlər doktoru
İxtisasın  kodu və adı 07.00.06-Arxeologiya
Disertasiya şurası B/D, 01.171
Aparıcı təşkilat Azərbaycan MEA Azərbaycan Tarixi muzeyi
Müdafiənin keçirildiyi yer Azərbaycan MEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
Müdafiənin keçirildiyi tarix     27-May-2005,  11:00
Elmi rəhbər
Rəsmi opponentlər Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor V.H.Əliyev

tarix elmləri doktoru, professor Q.S.İsmayılzadə

tarix elmləri doktoru A.Q.Seyidov