Darıdağ sürmə filizindən sürmə birləşmələrinin və sürmə (III) sulfid əsasında tiobirləşmələrin su mühitində alınması. – Qarayev Əhməd Məmməd oğlu

Soy adı, atasının adı Qarayev Əhməd Məmməd oğlu
Disertasiyanın adı Darıdağ sürmə filizindən sürmə birləşmələrinin və sürmə (III) sulfid əsasında tiobirləşmələrin su mühitində alınması
Sahə Kimya
Elmi dərəcə Elmlər namizədi
İxtisasın  kodu və adı 02.00.01- Qeyri-üzvi kimya
Disertasiya şurası D.01.021
Aparıcı təşkilat Naxçıvan Dövlət Universıtetı
Müdafiənin keçirildiyi yer Azərbaycan MEA Kimya Problemləri İnstitutu
Müdafiənin keçirildiyi tarix     25-Mart-2005,  10:00
Elmi rəhbər kimya elmləri doktoru, professor Ə.N.Nuriyev, 

kimya elmləri namizədi B.Z.Rzayev 

Rəsmi opponentlər kimya elmləri doktoru İ.B.Bəxtiyarlı

kimya elmləri namizədi, dosent N.İ.Yaqubov