Bioresurslar İnstitutu

Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10
Direktor

Xidmət tel
Mobil tel

Elektron poçtu
(+994 36) 545-05-01

Direktor müavinləri

Xidmət tel

Mobil tel

Elektron poçtu

Xidmət tel

Mobil tel

Elektron poçtu Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu
Biologiya üzrə elmlər doktoru
(+994 36) 545-05-02
(+994 50) 320-52-20
i_memmedov68@mail.ru
Nəcəfov Cabbar Sərdar oğlu
Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
(+994 36) 545-23-37
(+994 51) 879-48-69

Elmi katib

Xidmət tel

Mobil tel

Elektron poçtu İbrahimov Ənvər Mehdi oğlu
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
(+994 36) 545-04-75
(+994 50) 442-43-11
enver_ibrahimov@mail.ru

Yaranma tarixi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutu ümummilli lider Heydər Əliyevin 7 avqust 2002-ci il tаrixli “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin təsis edilməsi haqqında” sərəncamına müvafiq olaraq, Naxçıvan Regional Elm Mərkəzinin biologiya bölməsi və Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Naxçıvan Elmi-Tədqiqat Bazası əsasında yaradılıb.
Əsas fəaliyyət istiqaməti Naxçıvan Muxtar Respublikasında flora, fauna və torpaq örtüyünün biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi, genofondun qorunması və səmərəli istifadəsi
Əsas elmi nəticələr Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora və fauna biomüxtəlifliyinin taksonomik spektrihazırlanılmış, biomüxtəlifliyin nadir və məhv olmaq təhlükəsi qarşısında olan növlərinin Qırmızı kitabı nəşr edilib, təbii ehtiyatı bol olan rəsmi dərman bitkilərinin istifadə imkanları müəyyənləşdirilib. Mədəni floraya daxil olan meyvə, tərəvəz və üzümün aborigen sortlarından ibarət genefond bağ salınıb, Qılçıqlı-85 arpa, Qaraca-85 noxud və Süfrə Bayan şirə üzüm sortları yaradılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi aparılıb.

1. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.M. Naxçıvan Muxtar Respubliкasının yabanı alma və armud növləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 48 s.; Ибрагимов А.Ш. Растительность Нахчыванской Автономной Республики и ее народнохозяйственное значение.Баку: Элм, 2005, 230 с.; Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublika florasının taksonomik spektri (Ali sporlu, çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilər). Naxçıvan: Əcəmi nəşriyyatı, 2008, 350 s.; Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı (Ali sporlu, çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilər). Cild II, Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 678 s.; Paşayev T.Y. Naxçıvan Muxtar Respublikasının şibyələri. Bakı, Şirvannəşr, 2013,162 s.; Tаlıbоv T.H., İbrаhimоv Ə.Ş., İbrаhimоv Ə.M. və b.Naxçıvan Muxtar Respublikasının dərman bitkiləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 432s.; Talıbov T.H., Nəsirova Ə.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası florası-CampanulaceaeJuss. Bakı: AFPoliqrAF, , 2015, 131 s.; Talıbov T.H., Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası–Bryophyta.Bakı:VİCTORY, 2015, 196 s.;İbrahimova A.M., İbrahimov Ə.Ş., Nəbiyeva F.X. Su-bataqlıq bitkilərinin əhəmiyyəti. Bakı: AFPoliqrAF, 2017, 196 s.; Qəhrəmanov S.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sututarlarının və çaylarının göy-yaşıl yosunları. Bakı: AFPoliqrAF, 2017, 196 s.; Paşayev T.Y. Zəfəranın Naxçıvan Muxtar Respublikasında introduksiyası Bakı: Ləman nəşriyyat poliqrafiya MMC, 2017, 104 s; Seyidova H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu ərazisində yayılan papaqlı göbələklər, Ləman nəşriyyat poliqrafiya MMC, Bakı -2017, 168 s., T.Talıbov. Zəhərli bitkilər. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 232 s., T.Talıbov, Ə.Ş.İbrahimov, Ə.M.İbrahimov, R.Ələkbərov və b. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dərman bitkiləri (rus dilində). Орехово-Зуево: Редакционно-издательской отдел ГГТУ, 2018, 467 с.; T.Talıbov (L.Quliyeva ilə birgə). Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası–Papaveraceae Juss. Bakı: Ecoprint, 2018, 240 s.; R.Ələkbərov, S.Rəhimova (H.Qasımov, A.İsmayılov, M.Seyidov ilə birgə). Mədəni bitkilərin mənşəyi. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 304 s.; Ə.Ş.İbrahimov, F.Nəbiyeva. Dərman bitkilərindən səmərəli istifadə qaydaları. Naxçıvan: Tusi, 2018, 114 s.;

2. Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı, Onurğalılar üzrə, Cild 1. Naxçıvan: Əcəmi, 2006; Talıbov T.H., Veynberq P.İ., Məmmədov İ.B. və b. Azərbaycanda Asiya muflonu və bezoar keçisinin qorunma strategiyası. Сратегия сохранения Азиатского муфлона и безоарового козла в Азербайджане (İngilis dilində xülasə). Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 76 s.; Bayramov A.B., Məhərrəmov M.M., Məmmədov İ.B. və b. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onurğazızlar faunasının taksonomik spektri. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014, 320 s.; Bayramov A.B., Məhərrəmov M.M., Əliyev A.R. Çay sularında üzvi çirklənmənin bioloji analizinin sadə üsulları. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2015, 87 s.;Məhərrəmov M.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasının arıkimilər (Hymenoptera, Apoidea) faunası. Naxşıvan: Əcəmi NPB, 2015, 264 s.;Talıbov T.H., Bayramov A.B., Məhərrəmov M.M., və b. Araz su anbarının hidrofaunası. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 352 s.;Məmmədov A.F. Naxçıvan Muxtar Respublikasının herpetofaunası. Naxçıvan: Tusi, 2015, 202 s.; Talıbov T.H., Məmmədov A.F. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onurğalı heyvanlarının taksonomik spektri. Bakı: “Müəllim”, 2016, 76; Məmmədov İ.B. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində ev quşlarının koksidiləri (Apicomplexa, Eimeria, Sarcocystis) Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2017, 125 s.; T.Talıbov, A.Bayramov, A.Məmmədov, M.Məhərrəmov, T.Məmmədov, İ.Məmmədov. Naxçıvan Muxtar Respublikasının faunası: Balıqlar və suda-quruda-yaşayanlar. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 180 s.; İ.Məmmədov. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində kənd təsərrüfatı heyvanlarının koksidiləri (Apicomplexa, Eimeria, Sarcocystis). Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2018, 188 s.; A.Məmmədov. Naxçıvan Muxtar Respublikasın quşların müşahidəsi (ingilis dilində). Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 70 s.;

3. Quliyev V.M., Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ampeloqrafiyası. Naxçıvan:Əcəmi, 2012; Bağırov O.R., Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının gias və albalı sortları. Bakı:Elm və təhsil, 2013; Talıbov T.H., Bayramov L.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genefondu. Bakı: Afpoliqraf, 2013;Əmirov R.V., Hacıyev S.Ə. Müasir torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu. Naxçıvan: Əcəmi, 2013, 178 s.; Fətullayev P. Ü. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində Yumşaq buğdanın seleksiyası və toxumçuluğu. Bakı: Müəllim, 2016, 162 s.; Bayramov L.Ə., Quliyev V.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasinda armud bitkisinin genofondu və bioloji xüsusiyyətləri Bakı: Ləman, 2017, 189 s.; Quliyev V.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasının üzüm genofondu və seleksiyası Bakı: Müəllim, 2017, 289 s., S.Hacıyev (L.İbrahimova ilə birgə). Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu düzənliyində torpaq mühitinin qorunması. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 280 s.;
İşçilərinin ümumi sayı 75
Struktur bölmələr Nəbatat şöbəsinin müdiri
PaşayevTeyyubYunis oğlu
biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidmət tel (+994 36) 554-25-87
Mobil tel (+994 50) 633-75-71
Elektron poçtu: teyyubpashayev@mail.ru

Zoolloji tədqiqatlar şöbəsinin müdiri
Bayramov Akif Bayram oğlu
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidmət tel
Mobil tel
Elektron poçtu akifbayramov50@mail.ru

Bitki sistematikası şöbəsinin müdiri
İbrahimov Əliyar Şahmərdan oğlu
Biologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Xidmət tel
Mobil tel (+994 55) 632-05-15
Elektron poçtu aliyaribragimov@mail.ru

Meyvə, tərəvəz və üzüm laboratoriyasının rəhbəri Quliyev Varis Muxtər oğlu
Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru
Xidmət tel
Mobil tel (+994 55) 612-37-09
Elektron poçtu varisquliyev@mail.ru

Torpaq ehtiyatları laboratoriyasının rəhbəri
Hacıyev Sahib Əsgər oğlu
Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidmət tel
Mobil tel (+994 51) 712-21-68
Elektron poçtu sahib-hacıyev@mail.ru

Biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyasının rəhbəri
Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidmət tel
Mobil tel (+994 70) 387-53-47
Elektronpoçtu ramiz_alakbarli@mail.ru

Dənli, taxıl, paxlalı və texniki bitkilər laboratoriyasının rəhbəri
Fətullahyev Pərviz Ülkər oğlu
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidmət tel
Mobil tel (+994 50) 687-68-35
Elektron poçtu p_fatullaev@mail.ru
Elmi şura
-sədr
-katib
-üzvləri
Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu
İbrahimov Ənvər Mehti oğlu
Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu
Quliyev Varis Muxtər oğlu
İbrahimov Əliyar Şahmərdan oğlu
Nəcəfov Cabbar Sərdar oğlu
Paşayev Teyyub Yunis oğlu
Hacıyev Sahib Əsgər oğlu
Salayeva Zülfiyyə Kamil qızı
Bayramov Akif Bayram oğlu
Elmlər doktorları
4
Fəlsəfə doktorları
18