Əlyazmalar Fondu

Ünvan Naxçıvanşəhəri, HeydərƏliyev prospekti 35
Direktor

Xidmət tel

Mobil tel

Elektron poçtu Xəlilov FərmanYunis oğlu
(+994 36) 544-69-91
(+994 50)328-05-33

fermanhalilov@yahoo.com
Direktor müavinləri
Elmi katib
Yaranma tarixi AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasınınNaxçıvanBölməsininƏlyazmalarFonduümummilliliderHeydərƏliyevin 7 avqust 2002-ci iltаrixli “AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasıNaxçıvanBölməsinintəsisedilməsihaqqında” sərəncamınamüvafiqolaraqyaradılıb, 2005-ci ildənfəaliyyətgöstərir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Naxçıvan əlyazmalarının toplanılması, sistemləşdirilməsivəkataloqlaşdırılması
Əsas elmi nəticələr Fondda mühafizə olunan SuliFəqihin 4800 beytdən ibarət olan “Yusif və Züleyxa” poemasının Bakı və İstanbul nüsxələrinin surətləri üzərindəaraşdırmalar aparılmış, Əli Əkbər ibn MəhəmmədrzaDəllak Naxçıvaninin “Muxtarnamə” əsərinin paleoqrafik xüsusiyyətləri həmin dövrün digər əlyazma nümunələri ilə müqayisəli şəkildə öyrənilmiş, Orta əsr Naxçıvan əlyazmalarının paleoqrafik və orfoqrafik xüsusiyyətləri dil tarixi və tarixi fonetika baxımından tədqiq edilmişdir. Eyni zamanda Mirzə Müslim Qüdsinin “İrəvanın vəsfi” məsnəvisinin, Mirzə Mahmud Zunuzinin “Divanı”nın, Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” əsərinin və Heyran Xanımın “Divanı” Hatifİsfəhani(Ordubadinin) “Tibnamə” əsəri, Kazım Ordubadinin “Tibbə dair qeydlər”i, Rzaqulu xan Hidayətin “Riyazül-Arifin”, Müctəhidzadə Qarabağinin “Riyazül-Aşiqin”, Mir Möhsün Nəvvabın “Təzkireyyi-Nəvvab” təzkirələrində 5 Naxçıvanlı müəllifin həyat və yaradıcılığına dair məlumatlar öyrənilmiş və elmi baxımdan dəyərləndirilmişdir.
1.A.C.Cəlilova. BayrəkQuşçuoğlu. Bakı: Səda, 2005, 200 s.
2. S.M.İbrahimov. Şərq peripatetizmi və islamda imamilik. Təbriz: Firuzan, 1385 (2006), 188 s. İsnahəşəri. Bakı: MBA-MMC, 2007, 120 s.
3. S.M.İbrahimov. SuliFəqih. Yusif və Züleyxa (ərəb əlifbası ilə yazılmış əlyazmadan transliterasiya, ön söz, lüğət və tərtibat). Bakı: MBM, 2008, 400 s.
4. S.M.İbrahimov. Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr. Bakı: AZ.TU Nəşriyatı, 2009, 146 s.
5. S.M.İbrahimov Naxçıvanın milli mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnlərinin araşdırılması. Bakı: AZ.TU Nəşriyyatı, 2011, 201 s.,
6. S.M.İbrahimov. Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr. I-II cild (metodik vəsait). Naxçıvan: İdeya, 2011, 320 s.,
7. S.M.İbrahimov. Şərq peripatetizmi fəlsəfəsində insan amili (metodik vəsait). Naxçıvan: İdeya, 2011, 75 s.
8. S.M.İbrahimov. “Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər”. Naxçıvan: Əcəmi, 2013, 280 s., Nizami Gəncəvi. Azərbaycanca yazdığı divan. Bakı: İqra, 2013, 188 s.
9. S.M.İbrahimov.НаправленияисследованийНахчыванскихрукописей (сворникстатей). LAPLANBERT AcademiePublishing. Германия, 2014, 56 с.
10. Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi kitabların kataloqu (tərxcümə və şərh). I c. Fars dilindən tərcümə edən və tərtibçi F.Eylazov. Naxçıvan” Tusi, 2014,128 s.
11. Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi kitabların kataloqu (tərcümə və şərh). II cild. Fars dilindən tərcümə edən və tərtibçi F.Eylazov. Naxçıvan: Tusi, 2014,126 s.
12. Hatifİsfəhani Ordubadi. Tibnamə (tərcümə və şərh). Çapa hazırlayan F.Eylazov. Naxçıvan: Əcəmi, 2015, 240 s.
13. F.Xəlilov maarif fədaisi: Həsən bəy Qazıyev. Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 88 s.
14. F.Xəlilov Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: tədqiqlər. 2017, 248 s.
15. İbrahimov S. Naxçıvanın mənəvi-mədəni irsinə dair əlyazma mətnləri. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 336 s.
16. F.Xəlilov. Naxçıvan ədəbi məktəbinin yetirməsi: Seyid Səbri. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 264 s.;
17. S.İbrahimov. Nemətullah Naxçıvani: XV əsrin görkəmli təsəvvüf və təfsir alimi. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 104 s.,
Struktur bölmələr
Əlyazmaların toplanılması şöbəsinin müdiri Eylazov Fəxrəddin Aydın oğlu
Xidmət tel (+994 36) 544-69-92
Mobil tel (+994 50) 522-79-98
Elektronpoçtu eylazov.f@gmail.com

Əlyazmaların kataloqlaşdırılması, tədqiqivənəşri şöbəsinin müdiri İbrahimovSəbuhiMəmmədalıoğlu
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidmət tel
Mobil tel (+99450)667-96-41
Elektron poçtu s.ibrahimov71@mail.ru

Əlyazmaların mühafizəsi, gigeyenası və bərpası şöbəsi
İşçilərinin ümumi sayı 10
Elmlər doktorları 1
Fəlsəfə doktorları 1