İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Ünvan AZ7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76
Direktor Quliyev Əbülfəz Aman oğlu
Xidmət tel(+994 36) 544-65-78
Mobil tel(+994 50) 321-87-26
Elektron poçtu ebulfezamanoglu@yahoo.com
Direktor müavinləri

Elmi katib Qasımov Ələkbər Məmməd oğlu
Xidmət tel (+994 36) 544-54-97
Mobil tel (+994 050) 729-44-99
Elektron poçtu elekber.q@mail.ru

ismayilzulfiyye@yahoo.com
Yaranma tarixi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu ümummilli lider Heydər Əliyevin 07 avqust 2002-ci il tarixli “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin təsis edilməsi haqqında” sərəncamına müvafiq оlaraq yaradılıb.
Əsas fəaliyyət istiqaməti 1. Naxçıvanın teatr və musiqi mühitinin öyrənilməsi
2.Naxçıvanın dilaket və şivələrinin toplanması və öyrənilməsi
3. Naxçıvan ərazisindəki onomastik vahidlərin öyrənilməsi
4. Naxçıvan folklorunun toplanması nəşri və tədqiqi
5. Naxçıvan ədəbi mühitinin öyrənilməsi
Əsas elmi nəticələr 1. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram teatrı. Bakı, MBM, 2004, 420 s.; Naxçıvan teatrı: intibah yollarında (1883-1920). Bakı, MBM, 2008, 160 s.; Naxçıvan teatrı müstəqillik illərində (1991-2008). Bakı, MBM, 2008, 91 s.; Naxçıvan teatrının salnaməsi. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 739 s; Naxçıvan teatrına dair tədqiqlər. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 272 s; Hüseyn Cavid və Naxçıvan teatrı. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 120 s. kitab nəşr edilib..
2. Orxon-Yenisey abidələrində toponim və etnonimlər” (Bakı: Elm, 2004), “Azərbaycan düyün türküləri” (Ankara: Kültür bakanlığı, 2008, 136 s.), “Qazi Mustafa Kamalın dostu (bədii-publisistik qeydlər)” (Bakı: Nurlan, 2008, 176 s.), “Şənlik-mərasim nəğmələri” (Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 192 s.),“Naxçıvan ağızlarının söz varlığı” (Ankara: Kültür Bakanlığı yayınları, 2010, 120 s.), “Mustafa Kamal Atatürkün dostu İbrahim Əbilov” (Ankara, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2013); “Azərbaycan dilində qeyri-təyini ismi birləşmələr” (Bakı: Elm və təhsil, 2012, 192 s.), “Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri” (Bakı: Elm və Təhsil, 2012, 192 s.); Ə.A.Quliyev. Məhəmməd ağa Şahtaxtılı: görkəmli dilçi və naşir. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 192 s.; L.A.Səfərova. Azərbaycanda İngilis dili qrammatikasının tədqiqi tarixi. Bakı: ADPU-nun nəşriyyatı, 2017, 118 s.; Ə.A.Quliyev, N.Y.Əliyeva. Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 296 s. Orxan–Yenisey abidələrinin dilində feilin təsriflənməyən formaları (Azərbaycan dili ilə müqayisədə) (rus dilində). Almanya: Lambert, 2018, 112 s.; “Atabətül-həqaiq” (Qaraxanlı dövrü abidəsi XII əsr). Tərtib edən, giriş, izahlar və qeydlərin müəllifi Ə.Quliyev. Bakı: Elm və təhsil, 2018, 112 s.;
3. Naxçıvan ərazisindəki onomastik vahidlər toplanılıb tədqiqata cəlb edilmiş, onların elmi linqvistik xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur. Şöbənin son illərdəki elmi nəticələri “Onomalogiya problemləri” (2 cildlik), “Qədim Şərur oykonimlərinin mənşəyi” və “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən” adlı monoqrafiyalarda əksini tapmışdır. F.H.Rzayev. Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən. II cild. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 588 s.
4. Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. I c., Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 511 s.; Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. II c., Naxçıvan: Əcəmi, 2011, 496 s.; Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. III c., Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 560 s.; Janrın iddası və imkanları. (R. Babayev) Bakı: “ADPU nəşriyyatı” 2014, 135 s.; E.Q.Məmmədov. Eynəli bəy Sultanov və folklor. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 208 s.; Ç.V.Rzayeva. Hüseyn Cavid və folklor. I cild. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 112 s., NDU Tələbə Teatr Studiyası–20. Bakı: AFpoliqrAF, 2018, 124 s.; (həmmüəllif)
5. Hüseyn Cavid. Taleyi və sənəti. 2007, 144 s.; Məhəmmədağa Şahtaxtılı. Taleyi və sənəti. 2008, 166 s.; Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov. Taleyi və sənəti. 2009, 208 s.; Cəlil Məmmədquluzadə. Taleyi və sənəti. 2010, 196 s.; Əliqulu Qəmküsar. Taleyi və sənəti. 2011, 140 s.; Eynəli bəy Sultanov. Taleyi və sənəti. 2011, 240 s.; Məmməd Səid Ordubadi. Taleyi və sənəti. 2012, 170 s.; Məmməd Araz. Taleyi və sənəti. 2014, 176 s.; Məmmədhüseyn Təhmasib: taleyi və sənəti(tərtibçi). Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 160 s.; Həbibbəyli İ. Məhəmməağa Şahtaxtılı. Seçilmiş əsərləri (toplama, tərtib və müqəddimə). 2006, 182 s.; Sadıqzadə N. XX əsrdə Naxçıvanda ədəbiyyatşünaslığın inkişafı. 2009, 170 s.; Kazımova. F. Professor Abbas Zamanov (həyatı və yaradıcılığı). 1912, 361 s.; Kazımova F. Azərbaycan ədəbiyyatının “Cüvəllağısı”. 2012, 323; Qasımov R. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam obrazının bədii funksiyası. 2012, 320 s.; Ə.H.Həşimov. Azərbaycan tarixi nəsrində Naxçıvan. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 192 s.; Ə.H.Həşimov. Əzizə Cəfərzadənin yaradıcılığında tarixi povest. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 104 s.; Ə.Qasımov. “Cavid” poeziya teatrı (1982-1989). Bakı: AFpoliqrAF, 2017, 84 s.; F.Quliyeva. Şamil Qazıyevin həyatı və yaradıcılığı. Nax-çıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 144 s.;
6. A.Ə.Orucova.Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 192 s.; R.A.Qasımov, Z.H.İsma-yıl. Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və Azərbaycançılaq ideologiyası. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 192 s.;
Kültür Bakanlığı yayınları, 2010, 120 s.), “Mustafa Kamal Atatürkün dostu İbrahim Əbilov” (Ankara, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2013); “Azərbaycan dilində qeyri-təyini ismi birləşmələr” (Bakı: Elm və təhsil, 2012, 192 s.), “Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri” (Bakı: Elm və Təhsil, 2012, 192 s.), Z.İsmayıl. Naxçıvan dialekt və şivələrinin tədqiqi məsə¬lələri. Bakı: Elm və təhsil, 2018, 200 s.; N.Əliyeva. Naxçıvan dialekt və şivələrinin etnoqrafik leksikası. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 201 s.;
7. Naxçıvan ərazisindəki onomastik vahidlər toplanılıb tədqiqata cəlb edilmiş, onların elmi linqvistik xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur. Şöbənin son illərdəki elmi nəticələri “Onomalogiya problemləri” (2 cildlik), “Qədim Şərur oyko-nimlərinin mənşəyi” və “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən” adlı monoqrafiyalarda əksini tapmışdır. F.H.Rzayev. Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən. II cild. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 588 s.
8. Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. I c., Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 511 s.; Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. II c., Naxçıvan: Əcəmi, 2011, 496 s.; Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. III c., Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 560 s.; Janrın iddası və imkanları. (R. Babayev) Bakı: “ADPU nəşriyyatı” 2014, 135 s.; E.Q.Məmmədov. Eynəli bəy Sultanov və folklor. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 208 s.; Ç.V.Rzayeva. Hüseyn Cavid və folklor. I cild. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 112 s., E.Q.Məmmədov.Naxçıvanda bayram və mərasimlər. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 144 s.;(həmmüəllif), N.Əsgərova. Folklorun poetik özünəməxsusluğu: mühit, janr, ənənə. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 144 s.;
9. Hüseyn Cavid. Taleyi və sənəti. 2007, 144 s.; Məhəmmədağa Şahtaxtılı. Taleyi və sənəti. 2008, 166 s.; Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov. Taleyi və sənəti. 2009, 208 s.; Cəlil Məmmədquluzadə. Taleyi və sənəti. 2010, 196 s.; Əliqulu Qəmküsar. Taleyi və sənəti. 2011, 140 s.; Eynəli bəy Sultanov. Taleyi və sənəti. 2011, 240 s.; Məmməd Səid Ordubadi. Taleyi və sənəti. 2012, 170 s.; Məmməd Araz. Taleyi və sənəti. 2014, 176 s.; Məmmədhüseyn Təhmasib: taleyi və sənəti(tərtibçi). Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 160 s.; Nemətullah Naxçıvani: taleyi və sənəti. 2019; Həbibbəyli İ. Məhəmməağa Şahtaxtılı. Seçilmiş əsərləri (toplama, tərtib və müqəddimə). 2006, 182 s.; Sadıqzadə N. XX əsrdə Naxçıvanda ədəbiyyatşünaslığın inkişafı. 2009, 170 s.; Kazımova. F. Professor Abbas Zamanov (həyatı və yaradıcılığı). 1912, 361 s.; Kazımova F. Azərbaycan ədəbiyyatının “Cüvəllağısı”. 2012, 323; Qasımov R. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam obrazının bədii funksiyası. 2012, 320 s.; Ə.H.Həşimov. Azərbaycan tarixi nəsrində Naxçıvan. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 192 s.; Ə.H.Həşimov. Əzizə Cəfərzadənin yaradıcılığında tarixi povest. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 104 s.; A.Ə.Orucova. Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 192 s.; R.A.Qasımov, Z.H.İsmayıl. Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və Azərbaycançılaq ideologiyası. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 192 s.; R.Qasımov. Naxçıvan ədəbi mühiti: problemlər, perspektivlər. Bakı: Elm və təhsil, 2018, 232 s.;
İşçilərinin ümumi sayı 33
Struktur bölmələr Təsviri və Dekorativ təsviri sənətlər şöbəsinin müdiri Quliyeva Fizzə Qulu qızı
Xidmət tel
Mobil tel:(+994 50) 702-88-85
Elektron poçtu fizze25@mail.ru

Musiqi və teatr şöbəsinin müdiri
Qəhrəmanov Əli Kətan oğlu
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidmət tel
Mobil tel (+994 55) 600-68-34
Elektron poçtu

Dilçilik şöbəsinin müdiri
Nuray Yadigar qızı Əliyeva
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidmət tel
Mobil tel
Elektron poçtu naliyeva22@mail.ru

Onomastika şöbəsinin müdiri
Rzayev Firudin Həsən oğlu
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Xidmət tel
Mobil tel (+994 50) 464-80-98

Elektron poçtu firudinrzayev@gmail.com

Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri
Məmmədov Elxan Qadir oğlu
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Xidmət tel
Mobil tel (+994 50) 520-30-85
Elektron poçtu elxan.yurdoglu@yahoo.com

Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri
Qasımov Ramiz Asəf oğlu
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Xidmət tel
Mobil tel (+994 55) 585-00-42
Elektron poçtu ramizasef@yahoo.com
Elmi şura
-sədr
-katib
-üzvləri
Quliyev Əbülfəz Aman oğlu
İsmayıl Züfiyyə Hüseyn qızı
Rzayev Firudin Həsən oğlu
Qəhrəmanov Əli Kətan oğlu
Qasımov Ramiz Asəf oğlu
Məmmədov Elxan Qadir oğlu
Elmlər doktorları
1
Fəlsəfə doktorları 13