Tarix, EtnoqrafiyavəArxeologiya İnstitutu

Ünvan: AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76
Direktor: Səfərli Fəxrəddin Yəhya oğlu
Xidməti tel: (+994 36) 545-06-71
Mob. tel: (+994 50) 353-68-75
Elektron poçt: hacifexreddin@yahoo.com.tr

Elmi katib: Rəhimov Yaşar Nihad oğlu
Xidməti tel: (+994 36) 545-34-77
Mob. tel: (+994 055) 585-07-52
Elektron poçt: yasarrahimov@yahoo.com.tr

Yaranma tarixi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiy aİnstitutu ümummilli lider Heydər Əliyevin 07 avqust 2002-ci il tarixli “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçvan Bölməsinin təsis edilməsi haqqında” sərəncamına müvafiq оlaraq yaradılıb.
Əsas fəaliyyət istiqaməti Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin öyrənilməsi
Əsas elmi nəticələr Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. I cild. Naxçıvan, “Əcəmi”, NPB, 2013, 452 s. (həmmüəllif). Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. II cild. Naxçıvan, “Əcəmi”, NPB, 2014, 545 s. (həmmüəllif).Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. III cild. Naxçıvan, “Əcəmi”, NPB, 2015, 560 s. (həmmüəllif). Naxçıvan ensiklopediyası. İki cilddə I cild. Naxçıvan: 2005, 362 s. (həmmüəllif). Naxçıvan ensiklopediyası. İki cilddə II cild. Naxçıvan: 2005, 381 s. (həmmüəllif). Naxçıvan abidələri ensiklopediyası (Azərbaycan və ingilis dillərində). Bakı, 2008, 521 s. (həmmüəllif). Naxçıvan Tarixi Atlası. Bakı, Bakı Kartoqrafiya fabriki, 2010, 57 s. (həmmüəllif).
H.Y.Səfərli. Nахçıvаndа sоsiаl-siyаsi və idеоlоji mərkəzlər. Bаkı: Еlm, 2003, 392 s.; Оrtа əsrlərdə Nахçıvаnın sоsiаl-siyаsi həyаtındа dini mərkəzlərin rоlu. Bаkı: Еlm, 2003; Vənənd. Bаkı Univеrsitеti nəşriyyаtı, 2003,156 s.; Оrdubаd şəhərinin müsəlmаn еpiqrаfikаsı аbidələri. Bаkı: MBM, 2009, 192 s.; Аzərbаycаn tаriхi dərslərində еpiqrаfik mаtеriаllаrdаn istifаdə. Bаkı: MBM, 2009, 52 s.; Kəhriz sistеmləri. Bаkı: İndiqо, 2010, 159 s.; Еpiqrаfikа. Bаkı: MBM, 2010, 144 s.; Naxçıvanda sufiliklə bağlı mərkəzlər. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 328 s.; Heydər Əliyev irsi – əbədiyaşar təlim. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014, 200 s.; Tarixi mənbələrdə Nuh peyğəmbər. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2015, 158 s.; Naxçıvanın epiqrafik abidələrində görkəmli şəxsiyyətlər. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2016, 144 s.; “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksi. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2016, 72 s.; Naxçıvanın türk-islam mədəniyyəti abidələri. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 216 s.; Эпиграфичиские памятники Нахчывана. Нахчыван: ИПО «Аджеми», 2017, 200 с. Qondarma erməni soyqırımı və tarixi həqiqətlər. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 208 s.; Naxçıvanın məscid və ziyarətgahları. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 216 s.; Naxçıvan imamzadələri. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 28 s.; Naxçıvan türbələri. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 40 s.;

S.Hacıyeva. Naxçıvan bölgəsinin xatirə abidələri üzərindəki təsvirlər tarix-mədəniyyət abidəsi kimi. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 232 s. Naxçıvanda sənətkarlıq (XII-XIX əsrlər). Naxçıvan: “Əcəmi” Nəşriyyat Poliqrafiya Birliyi, 2017, 184 s. Naxçıvan buzxanaları. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 20 s.; (həmmüəllif)

İ.Əliyev. Naxçıvan bölgəsi Səfəvilər dövründə. Bakı: Elm və təhsil, 2014, 224 s. Naxçıvan buzxanaları. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 20 s.; (həmmüəllif)

İ.Hacıyev. Heydər Əliyev və milli-tarixi yaddaşın bərpası. Bakı, “Elm”, 2003, 164 s. “Naxçıvan Muxtar Respublikası -80”. Tarixi-statistik məcmuə. Bakı, “Səda”, 2004, 212 s. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi. Bakı, “Nurlan”, 2005, 156 s. Mustafa Kamal Atatürk və Naxçıvan. Bakı: “Nurlan”, 2007, 56 s. Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi və mədəni həyatında qadınların iştirakı (1941-1945-ci illər). Bakı, Elm, 2008, 151 s. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan. Naxçıvan, “Əcəmi” NPB, 2010, 392 s. İntibahın 15 ili. Naxçıvan, “Əcəmi”, NPB, 2010, 280 s. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı (1991-2011-ci illər). Naxçıvan, “Əcəmi”, NPB, 2011, 272 s. Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri. Naxçıvan, “Əcəmi”, NPB, 2012, 192 s. Heydər Əliyev siyasəti: tarixdə və günümüzdə. Naxçıvan, “Əcəmi”, NPB, 2013, 296 s. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90. Quruculuq salnaməsi. Naxçıvan, “Əcəmi”, NPB, 2014, 184 s. Naxçıvan: qədim Şərq sivilizasiyaları ilə sıx bağlı olan diyar (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində). Naxçıvan, “Əcəmi”, NPB, 2014, 120 s. Behbud ağa Şahtaxtinski: həyatı və fəaliyyətinin mühüm mərhələləri. Naxçıvan, “Əcəmi” NPB, 2016, 80 s. Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik illərində. Naxçıvan, “Əcəmi” NPB, 2016, 168 s. Территориальные притазания и кровавые преступления армян против Азербайджана. Москва, АП “Столица”, 2016, 182 s. Əlincəqala (üç dildə). Naxçıvan “Əcəmi” NPB, 2016, 304 s. Müstəqillik yollarında. Məqalələr toplusu. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2016, 628 s. Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik yollarında. Bakı, “Elm və təhsil” 2016, 360 s. Gülüstan türbəsi (üç dildə). Naxçıvan “Əcəmi” NPB, 2016, 152 s. Behbud ağa Şahtaxtinski: sənədlər və materiallar. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2017, 336 s. Naxçıvanlı diplomatlar. Нахчыванские дирломаты. Naxçıvan “Əcəmi” NPB, 2017, 128 s. Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2003). İki cilddə, birinci cild. Heydər Əliyev dövrü. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016, 704 s. Исмайил Гаджиев, Эльнур Кальбузаде. Из истории дипломатии. Нахчивански дипломаты. LAP Lamberni Academic Publishing, 2017, 64 s. Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində. Bakı: Elm, 2018, 372 s.; Naxçıvan coğrafiyası. İki cilddə. II cild. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 384 s. (həmmüəllif); Naxçıvan tarixinə dair qaynaqlar. Bakı: Elm və təhsil, 2018, 240 s.;

Y.Rəhimov. Naxçıvan XIX əsr rus mənbələrində. Bakı: Elm və təhsil, 2014, 180 s.

M.Quliyev. Naxçıvan xanlığının Qafqazda hərbi-siyasi mövqeyi və əlaqələri. Naxçıvan: Əcəmi, 2013, 184 s. Şaxtaxtinskilər tariximizdə və taleyimizdə. Naxçıvan: “Əcəmi” Nəşriyyat Poliqrafiya Birliyi, 2010, 104 s.

V.Baxşəliyev. Gəmiqaya təsvirləri. Bakı: Еlm, 2003, 168 s. Naxçıvanın qədim tayfalarının mənəvi mədəniyyəti. Bakı: Еlm,2004, 320 s. Древняя металлургия и металлообработка на территории Нахичевани. Баку: Элм, 2005, 120 с. Azərbaycan arxeologiyası. Bakı: Elm, 2007, 240 s. Naxçıvanın arxeoloji abidələri. Баку, Элм, 2008, 304 s. The archaeology of Nakhichevan. Ten years of new discoveries Istanbul: Еgе, 2009, 118 s. Arabyengija. Baku: Nurlan, 2009, 160 s. Ovçular təpəsi. Bakı: Elm, 2010, 156 s. Naxçıvanda arxeoloji təqiqatlar. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 120 s. Sirabda arxeoloji araşdırmalar. Bakı: Oskar, 2010, 160 s. Sədərək. Bakı: Elm, 2011, 184 s. Aşağı Daşarx. Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012, 185 s. Qədim Şərur . Bakı: Nurlan, 2012, 466 s. Duzdağın qədim duz mədənləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 85 s. Şortəpə. Bakı: Təhsil, 2013, 200 s. Qədim Ordubad. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 324 s. Naxçıvanın tarixi abidələri. Bakı: Nurlan, 2017, 212 s. Kültəpədə arxeoloji qazıntılar. Bakı, Nurlan, 2017, 164 s. (həmmüəllif). Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar. Naxçıvan, Əcəmi, 2017, 320 s., Naxçıvan təpə yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 264 s.(həmmüəllif),. 2017-ci ildə Naxçıvanın arxeoloji tədqiqi. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 56 s.;,/p>

T.Xəlilov. Son tunc-erkən dəmir dövründə Naxçıvanın əkinçi maldar tayfalarının mədəniyyəti. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 200 s., Gəmiqaya ətrafında arxeoloji tədqiqatlar. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 120 s.; Naxçıvan hamamları. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 28 s., (həmmüəllif)

Z.Quliyeva. Quliyeva Z. Arpaçay vadisinin Tunc dövrü arxeoloji abidələri. Bakı, Elm və təhsil, 2014, 192 s. Kültəpədə arxeoloji qazıntılar. Bakı, Nurlan, 2017, 164 s. (həmmüəllif). Naxçıvan hamamları. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 28 s., (həmmüəllif), . Naxçıvan təpə yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 264 s.;

Q.Qədirzadə. Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr. Bakı, 2003. Adetler, inanclar və türklerin soy kütügü meselesi. Ankara, 2005. Həzrəti insan. Bakı, 2005. Cəhriçay vadisi. Naxçıvan, 2007. Nuh peyğəmbər, Dünya Tufanı və Naxçıvan, Naxçıvan, 2008. Türkün müalicəsi türkaçarə. Naxçıvan, 2010. Naxçıvan: Nuh baba və Türk atadan gələn yol. Naxçıvan, 2011. Milli mətbəx və qonaqpərvərli. Naxçıvan: Əcəmi, 2012. Milli mənəvi dəyərlərimiz. Naxçıvan: Əcəmi, 2012. Tanrıçılıq və əbədi həyat məsələsi. Naxçıvan: Əcəmi, 2013. Kitabi Dədə Qorqud və Naxçıvan: qarşılaşdırılmalı etnoqrafik motivlər. Naxçıvan: Əcəmi, 2016. Dünya və insan: başlanğıcın sonu, sonun başlanğıcı. Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 217 s.

A.Orucov. Xalq təqvimi: adətlər, inanclar, mərasimlər (Naxçıvan materialları əsasında). Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 200 s. Naxçıvan hamamları. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 28 s.,(həmmüəllif) Naxçıvanda bayram və mərasimlər. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 144 s.; (həmmüəllif)

E.Şıxəliyev. Kafkasya jeopolitiğinde Rusya, İran, Türkiye rekabetleri ve ermeni faktörü. Ankara: Naturel yayıncılık, 2004, 378 s. Erməni iddialarının siyasi mahiyyəti. Bakı: Nurlan, 2006, 187 s., Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sivilizasiyalararası münasibətlər kontekstində. Bakı: Elm və Təhsil, 324 s. İngiltərənin geosiyasi maraqlarında “erməni məsələsi”nin yeri və Azərbaycana təsiri (1917-1920). (Böyük Britaniyanın arxiv materialları əsasında). Naxçıvan: Əcəmi nəşriyyatı, 2016, 144 s., Müasir səlib yürüşlərinin hədəfi: terrorizm yoxsa İslam?! Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 168 s., Geosiyasi maraqların toqquşması kontekstində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 384 s.;

İşçilərinin ümumi sayı: 25
Struktur bölmələr

Qədim və orta əsrlər tarixi şöbəsinin müdiri: Əliyev İlhami Nizam oğlu
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel:
Mob. tel: (+994 50) 395-12-52
E-poçt: ilhamialiyev@yahoo.com.tr

Yeni və ən yeni tarix şöbəsinin müdiri:
Xidməti tel:
Mob. tel:
E-poçt:

Qədim dövr arxeologiyası şöbəsinin müdiri: Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu
AMEA-nın müxbir üzvü
Xidməti tel (+994 36) 544-13-73
Mobil tel: (+994 50) 389-03-66
E-poçt: velibahsaliyev@mail.ru

Antik və orta əsrlər arxeologiyası şöbəsinin müdiri: Xəlilov Toğrul Fərman oğlu
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidmət tel:
Mobil tel: (+994 70) 240-18-19
E-poçt: x.toqrul@gmail.com

Arxeoloji xidmət şöbəsinin müdiri: Quliyeva Zeynəb Kərim qızı
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidməti tel:
Mob. tel: (+994 70) 754-63- 97
E-poçt: zeyneb_guliyeva@yahoo.com

Etnoqrafiya şöbəsinin müdiri: Orucov Asəf Yunis oğlu
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidməti tel:
Mob. tel: (+994 50) 716-21-24
E-poçt: aseforucov@yahoo.com.tr

Qafqaz tarixi şöbəsinin müdiri: Şıxəliyev Emin Arif oğlu
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidməti tel:
Mob tel: (+994 51) 627-85-35
E-poçt: emin.amea@yahoo.com
Elmi şura:
-sədr: Səfərli Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu
– katib: Rəhimov Yaşar Nihad oğlu
-üzvləri: Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu
Orucov Asəf Yunis oğlu
Şıxəliyev Emin Arif oğlu
Xəlilov Toğrul Fərman oğlu
Elmlər doktorları: 3

Fəlsəfə doktorları: 7