Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

Ünvan: AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35
Direktor: Əliyev Tofiq Abbasəli oğlu
AMEA-nın müxbir üzvü, professor
Xidməti tel:
Mob. tel: (+994 51) 3534710
(+994 70) 3534710
E-poçt: tofig_aliyev@yahoo.com

Direktor müavinləri:
Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu
kimya elmləri doktoru
Xidməti tel: (+994 36) 544-69-81
Mob. tel: (+994 70) 973-55-49
E-poçt:
Xəlilov İlyas Ədalət oğlu
Xidməti tel: (+994 36) 544-69-97
Mob. tel:
E-poçt:
Elmi katib: Qarayev Əhməd Məmməd oğlu
kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidməti tel: (+994 36) 544-69-82
Mob. tel: (+994 55) 914-54-54
E-poçt: ahmedgaraev@mail.ru

Yaranma tarixi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutu ümummilli lider Heydər Əliyevin 7 avqust 2002-ci il tarixli “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçvan Bölməsinin təsis edilməsi haqqında” sərəncamına müvafiq оlaraq yaradılıb.

Əsas fəaliyyət istiqaməti:

1. Naxçıvan Muxtar Respublikanın Darıdağ arsen və sürmə filizlərinin kompleks emalının elmi və praktiki əsaslarının işlənməsi, Me+x – (Sb, As, Mo, In, Ge, Sn)-ın ikili, üçlü birləşmələrinin su və üzvi həlledicilər mühitində sintezi və xassələrinin araşdırılması.
2. Çoxkomponentli sistemlərdən qiymətli elementlərin sorbsiya metodu ilə ayrılmasının nəzəri və praktik əsaslarının işlənib hazırlanması.
3. Naxçıvan Muxtar Respublika təbii seolitinin fiziki-kimyəvi xassələrinin aqressiv mühitə, yüksək temperatura davamlılığının öyrənilməsi.
4. Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrinin öyrənilməsi. Yarımkeçirici nazik təbəqələr əsasında yüksək effektivlifotovoltaik materialların və çeviricilərin alınması, alınmış strukturların fotoelektrik və optik xassələrinin araşdırılması.
5. Naxçıvan Muxtar Respublikasında təbii suların yayılma qanunauyğunluqları, onların kimyəvi tərkibi, ehtiyatı, suvarmaya yararlılıqlarının qiymətləndirilməsi.
6. Naxçıvan Muxtar Respublika landşaftının ekocoğrafi şəraitinin öyrənilməsi.
7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin araşdırılması.
8. Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində Seysmoloji xidmətlərin yerinə yetirilməsi.

Əsas elmi nəticələr Naxçıvan Muxtar Respublikanın Darıdağ arsen filizindən sublimə üsulu ilə arsen(III)sulfidin alınması və təmizlənməsi üsulları işlənib hazırlanılıb. Sürmə filizinin müxtəlif həlledicilərlə (qələvi, turşu) həll edilərək, məhlula keçirilməsi şəraiti öyrənilib. Eyni zamanda alınmış məhluldan (sürmə(III)xloriddən)hidroliz yolu ilə sürmə(III) oksidi alınıb. AgNO3 və SnS2-nin mol nisbətindən asılı olaraq alınan birləşmələrin fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilib.PbSb2Se4 birləşməsinin üzvi mühitdə alınma şəraiti tədqiq edilib.

1. B.Rzayev, Ə. Qarayev. Naxçıvan Muxtar Respublikanın təbii sərvətləri: hazırkı vəziyyəti və perspektivləri. Naxçıvan 2013,400 s., B. Rzayev Kimya tarixi.2 cild. Naxçıvan. 2015, 1200 s., 2. F. Məmmədova.Ə.Abbasov. Təbii suların geokimyası və Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılma xüsusiyyətləri. Naxçıvan, “Əcəmi” 2015, 296 s., Ə. Qarayev. Gümüşlü qurğuşun-sink filizinin kompleks emalının elmi və praktiki əsaslarinin işlənməsi Naxçıvan. “Əcəmi” 2017, 180 s., Q. Hüseynov. Gümüş və onun birləşmələri. Naxçıvan. “Əcəmi” 2017, 238 s.,
3. Q. Hüseynov. Nanomaterialların alınma metodları. Naxçıvan,“Əcəmi”. 2017, 251 s., A. Rzayeva. Naxçıvan kimyaçıları. (3 dildə). Naxçıvan. “Əcəmi” 2017, 160 s.,
4. M. Cəfərli. “Diaion CR 11, Dowex M 4195, KU-2×8 və KB-4P-2 ionitləri ilə məhlullardan Zn2+ və Pb2+-ionlarının sorbsiyası ”Naxçıvan, “Əcəmi” 2017, 173 s.,
5. B.Rzayev. Alüminium və dəmir. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 224 s.; B.Rzayev. Xörək duzu təbiətin bəşəriyyətə töhfəsidir. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 188 s.;

İşçilərinin ümumi sayı: 50
Struktur bölmələr
Mineral xammalın kimyası və texnologiyası laboratoriyasının rəhbəri: Hüseynov Qorxmaz Mansur oğlu
kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidməti tel:
Mob. tel: (+994 55)850-36-72
E-poçt: qorxmazhuseynli@rambler.ru

Sorbsiya prosesləri laboratoriyasının rəhbəri: Məmmədova Günel Aslan qızı
kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidməti tel: (+994 36) 544-69-86
Mob. tel:
E-poçt: gunelmamadova@mail.ru

Fiziki tədqiqatlar laboratoriyasının rəhbəri: Hüseynəliyev Məmməd Hüseynəli oğlu
fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidməti tel;
Mob. tel: (+994 50)428-36-81
E-poçt: mamedhuss@mail.ru

Filiz və qeyri-filiz yataqları laboratoriyası
Xidməti tel:
Mob. tel:
E-poçt:

Hidrogeologiya və mineral sular laboratoriyasının rəhbəri: Məmmədova Fizzə Sadiq qızı
Xidməti tel:
Mob. tel: (+994 51) 687-94-00
E-poçt: ada.nat.res@mail.ru

Avtomatlaşdırma və seysmologiya laboratoriyası
Xidməti tel:
Mob. tel:
E-poçt:

Coğrafiya şöbəsi Qurbanov Qiyas Həsrət oğlu
Xidməti tel:
Mob. tel:(+994 70) 821 59 69
E-poçt: qiyas.qurbanov92@gmail.com

İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri: İbrahimov Eltun Yulət oğlu
Xidməti tel:
Mob. tel: (+994 50) 636 43 80
E-poçt: eltunibrahimov@yahoo.com

Elmi-texniki informasiya şöbəsi
Xidməti tel:
Mob. tel:
E-poçt:

Seysmoloji xidmət şöbəsinin müdiri: Vəlibəyov İlkin Mehman oğlu
Xidməti tel: (+99 36) 544-69-83
Mob. tel: (+994 50)865-65-88
E-poçt: ilkinvelibeyov1980@gmail.com
Elmi şura
-sədr: Əliyev Tofiq Abbasəli oğlu
-katib: Qarayev Əhməd Məmməd oğlu
-üzvləri: Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu
Hüseynəliyev Məmməd Hüseynəli oğlu
Hüseynov Qorxmaz Mansur oğlu
Məmmədova Günel Aslan qızı
Məmmədova Fizzə Sadıx qızı
Rzayeva Aliyə Bayram qızı
Elmlər doktorları: 2

Fəlsəfə doktorları: 9