Təbii Ehtiyatlar İnstitut

Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35
Direktor
Xidmət tel

Mobil tel
Elektron poçtu Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu
(+994 36) 544-69-80

ada.nat.res@mail.ru

Direktor müavinləri

Elmi katib
Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu
kimya elmləri doktoru
Xidməttel (+994 36) 544-69-81
Mobil tel (+994 70) 973-55-49
Elektron poçtu
Xəlilov İlyas Ədalət oğlu
Xidmət tel (+994 36) 544-69-97
Mobil tel
Elektron poçtu

Qarayev Əhməd Məmməd oğlu
kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidmət tel (+994 36) 544-69-82
Mobil tel (+994 55) 914-54-54
Elektron poçtu ahmedgaraev@mail.ru
Yaranma tarixi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutu ümummilli lider Heydər Əliyevin 7 avqust 2002-ci il tarixli “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçvan Bölməsinin təsis edilməsi haqqında” sərəncamına müvafiq оlaraq yaradılıb.
Əsas fəaliyyət istiqaməti 1. Naxçıvan Muxtar Respublikanın Darıdağ arsen və sürmə filizlərinin kompleks emalının elmi və praktiki əsaslarının işlənməsi, Me+x – (Sb, As, Mo, In, Ge, Sn)-ın ikili, üçlü birləşmələrinin su və üzvi həlledicilər mühitində sintezi və xassələrinin araşdırılması.
2. Çoxkomponentli sistemlərdən qiymətli elementlərin sorbsiya metodu ilə ayrılmasının nəzəri və praktik əsaslarının işlənib hazırlanması.
3. Naxçıvan Muxtar Respublika təbii seolitinin fiziki-kimyəvi xassələrinin aqressiv mühitə, yüksək temperatura davamlılığının öyrənilməsi.
4. Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrinin öyrənilməsi. Yarımkeçirici nazik təbəqələr əsasında yüksək effektivlifotovoltaik materialların və çeviricilərin alınması, alınmış strukturların fotoelektrik və optik xassələrinin araşdırılması.
5. Naxçıvan Muxtar Respublikasında təbii suların yayılma qanunauyğunluqları, onların kimyəvi tərkibi, ehtiyatı, suvarmaya yararlılıqlarının qiymətləndirilməsi.
6. Naxçıvan Muxtar Respublika landşaftının ekocoğrafi şəraitinin öyrənilməsi.
7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin araşdırılması.
8. Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində Seysmoloji xidmətlərin yerinə yetirilməsi.
Əsas elmi nəticələr Naxçıvan Muxtar Respublikanın Darıdağ arsen filizindən sublimə üsulu ilə arsen(III)sulfidin alınması və təmizlənməsi üsulları işlənib hazırlanılıb. Sürmə filizinin müxtəlif həlledicilərlə (qələvi, turşu) həll edilərək, məhlula keçirilməsi şəraiti öyrənilib. Eyni zamanda alınmış məhluldan (sürmə(III)xloriddən)hidroliz yolu ilə sürmə(III) oksidi alınıb. AgNO3 və SnS2-nin mol nisbətindən asılı olaraq alınan birləşmələrin fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilib.PbSb2Se4 birləşməsinin üzvi mühitdə alınma şəraiti tədqiq edilib.
1. B.Rzayev, Ə. Qarayev. Naxçıvan Muxtar Respublikanın təbii sərvətləri: hazırkı vəziyyəti və perspektivləri. Naxçıvan 2013,400 s., B. Rzayev Kimya tarixi.2 cild. Naxçıvan. 2015, 1200 s., F. Məmmədova.Ə.Abbasov. Təbii suların geokimyası və Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılma xüsusiyyətləri. Naxçıvan, “Əcəmi” 2015, 296 s., Ə. Qarayev. Gümüşlü qurğuşun-sink filizinin kompleks emalının elmi və praktiki əsaslarinin işlənməsi Naxçıvan. “Əcəmi” 2017, 180 s., Q. Hüseynov. Gümüş və onun birləşmələri. Naxçıvan. “Əcəmi” 2017, 238 s., Q. Hüseynov. Nanomaterialların alınma metodları. Naxçıvan,“Əcəmi”. 2017, 251 s., A. Rzayeva. Naxçıvan kimyaçıları. (3 dildə). Naxçıvan. “Əcəmi” 2017, 160 s., S. Cabbarova “Формирование и исполь зованиет рудово гопотенциала в Нахчыванской Автономной Республике”. Нахчыван, «Аджеми»,2017, 151 с., C. Qasımov “İqtisadi terminologiya və anlayışlar: Aqrqr sektor, məşğulluq, sosial sfera”Naxçıvan, “Əcəmi” 2017,103 s., G. Məmmədova. Naxçıvan Muxtar Respublikasının seolitləri, mövcud istifadəsi və perspektivləri. Naxçıvan: “Qeyrət”, 2017, 294 s., M. Cəfərli. “Diaion CR 11, Dowex M 4195, KU-2×8 və KB-4P-2 ionitləri ilə məhlullardan Zn2+ və Pb2+-ionlarının sorbsiyası ”Naxçıvan, “Əcəmi” 2017, 173 s., B.Rzayev. Alüminium və dəmir. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 224 s.; B.Rzayev. Xörək duzu təbiətin bəşəriyyətə töhfəsidir. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 188 s.; C.Qasımov. Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin milli iqtisadi quruculuq proseslərində. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 112 s.; Ə.Abbasov, F.Məmmədova, Q.Qurbanov. Cəmiyyət və təbiətin qarşılıqlı əlaqəsində ekologiya və ətraf mühit. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 290 s.; M.Hüseynəliyev. Ellipsometrik ölçmələrdən yarımkeçiricinin kritik nöqtələrinin tapılması praktikası. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 176 s.;
İşçilərinin ümumi sayı 50
Struktur bölmələr Mineral xammalın kimyası və texnologiyası laboratoriyasının rəhbəri Hüseynov Qorxmaz Mansur oğlu
kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidmət tel
Mobil tel (+994 55)850-36-72
Elektronpoçtu: qorxmazhuseynli@rambler.ru

Sorbsiya prosesləri laboratoriyasının rəhbəri Məmmədova Günel Aslanqızı
kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidmət tel (+994 36) 544-69-86
Mobil tel
Elektronpoçtu gunelmamadova@mail.ru

Fiziki tədqiqatlar laboratoriyasının rəhbəri Hüseynəliyev Məmməd Hüseynəli oğlu
fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Xidmət tel
Mobil tel (+994 50)428-36-81
Elektron poçtu mamedhuss@mail.ru

Filiz və qeyri-filiz yataqları laboratoriyası
Xidmət tel
Mobil tel
Elektron poçtu

Hidrogeologiya və mineral sular laboratoriyasının rəhbəri Məmmədova Fizzə Sadiq qızı
Xidmət tel
Mobil tel (+994 51) 687-94-00
Elektron poçtu ada.nat.res@mail.ru

Avtomatlaşdırma və seysmologiya laboratoriyası
Xidmət tel
Mobil tel
Elektron poçtu

Coğrafiya şöbəsi
Xidmət tel
Mobil tel
Elektron poçtu

İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri
Xidmət tel
Mobil tel
Elektron poçtu
Elmi-texniki informasiya şöbəsi
Xidmət tel
Mobil tel
Elektron poçtu
Seysmoloji xidmət şöbəsinin müdiri Vəlibəyov İlkin Mehman oğlu
Xidmət tel (+99 36) 544-69-83
Mobil tel (+994 50)865-65-88
Elektronpoçtu ilkinvelibeyov1980@gmail.com
Elmi şura
-sədr
-katib
-üzvləri
Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu
Qarayev Əhməd Məmməd oğlu
Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu
Hüseynəliyev Məmməd Hüseynəli oğlu
Hüseynov Qorxmaz Mansur oğlu
Məmmədova Günel Aslan qızı
Məmmədova Fizzə Sadıx qızı
Rzayeva Aliyə Bayram qızı
Elmlər doktorları 2

Fəlsəfə doktorları 9