Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsində işləyən əməkdaşların qrant layihələrindəki fəaliyyəti

 

S № Layihənin adı İcra

müddəti

Layihənin iştirakçıları Qrantın

məbləği (manat)

Qrant hansı fond və təşkilatdan alınmışdır
1. Naxcıvan Muxtar Respublikasının yeraltı sərvətlə­rindən mo-libden(VI)oksidin, surmə(III)sulfidin və far­masevtik təmiz natrium xloridin yeni alınma metodlarının işlənməsi 2011-2012 k.e.d. Bayram Rzayev

k.ü.f.d. Əhməd Qarayev

Rafiq Quliyev

60 min manat Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
2. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Batabat Astrofizika Rəsədxa-nası üçün spektrometrik cihazların düzəl­dilməsi, quraşdırıl-ması Seyss-600” telesko­punda sınaq müşahidələrinin aparıl-ması, ixtisaslı elmi-texniki kadrların hazırlanması və spek-troskopik tədqiqatların həyata keçirilməsi 2011-2012 f.ü.f.d. Qulu Həziyev

f.ü.f.d. Azad Məmmədli

Mirhəsən Tahirov

Ağəli Həsənov

80 min manat
3. Gümüşü polimetallik yatağı filizinin kompleks ema­lının el-mi və praktiki əsaslarının işlənib hazırlanması 2011-2012  k.e.d. Əliəddin Abbasov

k.e.n. Fizzə Məmmədova

k.e.i. Cəfərli Mahnur

40 min manat
4. Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəsmi dərman bitkilərinin genefondunun müəyyənləşdirilməsi, tə­bii ehtiyatı bol olan rəsmi dərman bitkilərindən səmərəli istifadə olunması və mühafizəsinin elmi əsasları 2011-2012 müxbir üzv Tariyel Talıbov

b.e.d. Əliyar İbrahimov

k.ü.f.d. Vahid Quliyev

b.ü.f.d. Ənvər İbrahimov

b.ü.f.d. Abbas  İsmayılov

b.ü.f.d. Ramiz Ələkbərov

80 min manat
5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeraltı sərvətlə­rindən yüksək temperatura davamlı istilikizolyasiya materialların və seolitlərin alınma metodlarının işlənməsi 2012-2013  k.ü.f.d. Günel Məmmədova 10 min manat
6. I Kültəpə və onun ətrafında araşdırmalar 2013-2014 müxbir üzv Vəli Baxşəliyev

t.ü.f.d. Zakir Rzayev

t.ü.f.d. Toğrul Xəlilov

t.ü.f.d. Asəf Orucov

40 min manat

 

7. Naxçıvan folklorunun toplanması, elmi tədqiqi və nəşri 2013-2015 f.ü.f.d. Rafiq Babyev

müxbir üzv Əbülfəz Quliyev f.ü.f.d. Əkrəm Hüseynzadə

60 min manat

 

8. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Batabat Astrofizika Rəsədxanasının müasir işıqqəbuledici cihaz və avadanlıqlarla təchiz edilməsi 2014-2015 a.ü.f.d. Mirhəsən Tahirov 50 min manat

 

9. Parabolik və hiperbolik məhdud üç cisim məsələlərinin astronomiyada tətbiqi 2015-2016 f.r.ü.f.d. Azad Məmmədli 27 min manat
10. Naxçıvan toponimlərinin elmi liqvistik tədqiqi 2015-2016 müxbir üzvü Adil Bağırov 15 min manat
11. Asiya muflonu və bezoar keçisinin Azərbaycanda qorunma strategiyası 2006-2007 müxbir üzv Tariyel Talıbov 18 min dollar Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu
12. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində bəbir və onun qida obyektlərinin monitorinqinin aparılması 2014-2015 akademik Tariyel Talıbov

b.ü.f.d. İsmayıl Məmmədov

k.t.ü.f.d. Pərviz Fətullayev

3 min 9 yüz manat
13. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeraltı sərvətlərindən yük­sək temperatura davamlı istilik izolyasiya materialları­nın və seolitlərin sintezi və tədqiqi 2014-2014 k.ü.f.d. Günel Məmmədova 2 min manat Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası