Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun Sorbsiya prosesləri laboratoriyasının vakant böyük laborant vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair MÜSAHİBƏ PROQRAMI

1. AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili [1, 2, 4, 10].
2. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər [2, 3, 5].
3. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında [5, 6]:
• Bölmənin fəaliyyətinin təşkili;
• Bölmənin vəzifələri;
• Bölmənin funksiyaları;
• Bölmənin hüquqları;
• Bölmənin fəaliyyət istiqamətləri;
• Bölmənin strukturuna daxil olan qurumlar.
4. “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu və “Azərbaycan Respubli-kasında elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı [7, 8]:
• Elektron imza və elektron sənəd anlayışı;
• Elektron imza və elektron sənəd dövriyyəsi vasitələrinə aid tələblər;
• Elektron imza sahibinin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti;
• Elektron sənədin quruluşu və təqdimat formaları.
5. “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi” üzrə [9]:
• Əmək müqaviləsi;
• İşçilərin attestasiyasının keçirilməsi.
6. Tədqiqatçılarda sorbentlərin xüsusiyyətləri, onların turşu və duz formaları, sorbsiya izotermlərinin qurulması, prosesin kinetik və termodinamik parametrlərinin hesablanması, seçiciliyin asılı olduğu amillər, seolitlər və onların xassələri, quruluş xüsusiyyətləri, təsnifatı, tərkibi, alüminium atomlarının seolit karkasında yayılması, yüksək temperatur və aqressiv mühitə davamlılığı, seolitlərin kristallaşma prosesinin mexanizmi, kinetikası və bu prosesə təsir edən amillərhaqqında kompleks elmi biliklərin formalaşdırılması [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]:
• Adsorbsiya və absorbsiya
• Sorbentlərin turşu və duz formalarının hazırlanması
• Sorbsiya proseslərini xarakterizə edən tarazlıq amilləri
• Sorbsiya izotermlərin qurulması
• Termodinamik parametrlər və onların sorbsiya prosesləri üçün hesablanması
• Desorbsiya
• Seolitlərin fiziki-kimyəvi xassələri və tədqiq üsulları
• Seolitlərin quruluş xüsusiyyətləri əsasında təsnifatı
• Alüminium atomlarının seolit karkasında yerləşməsi. Levenşteyn qaydası
• Seolitlərin kristallaşma prosesinə təsir edən amillər
• Seolitlərin kristallaşma prosesinin kinetikası
Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyun 2016-cı il tarixli 271-VQ nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun.
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun.
4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 yanvar tarixli 837 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Res¬publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 1, maddə 29; 2007-ci il, № 5, maddə 451; 2008-ci il, № 7, maddə 616; 2010-cu il, № 10, maddə 852; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 17 yanvar tarixli 369 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizamnaməsi”.
5. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 12 fevral 2003-cü il tarixli 86-II FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi haqqında Əsasnamə”.
6. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi (Tərtib edən: İsmayıl Hacıyev). Bakı: Nurlan, 2005, 156 s.
7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 9 mart tarixli 602-IIQ nömrəli nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun.
8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 28 yanvar tarixli 27 nömrəli “Azərbaycan Res¬pub¬li¬ka¬¬sında elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Qərarı.
9. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi
10. www.e-qanun.az
11. Брек Д. Цеолитовые молекулярные сита. Москва: Мир, 1976, 781 с.
12. Жданов С.П., Егорова Е.Н. Химия цеолитов. Ленинград: Наука, 1967, 158 с.
13. Либау Ф. Структурная химия силикатов. Москва: Мир, 1988., 410 с.
14. Дубинин М.М. Цеолиты, их синтез, свойства и применение. Москва-Ленинград: Наука, 1965, 394 с.
15. Ганбаров Д.М., Амиров С.Т. Структурная химия цеолитов. Баку: Элм, 2001, 244 с..
16. Məmmədova G. Naxçıvan Muxtar Rerspublikasının seolitləri, mövcud istifadəsi və perspektivləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2017, 294 s.
17. Адамсон А. Физическая химия поверхностей. Москва: Мир, 1979, 568 с.
18. Никольский Б.П., Романкова П.Г. Иониты в химической технологии. Ленинград: Химия, 1982, 415 с.
19. Аширов А. Ионно-обменная очистка сточных вод растворов и газов. Ленинград: Химия, 1983, 293 с.
20. Чикина Г.А., Мягкого О.Н. Ионообменные методы очистки веществ. Воронеж: Изд. Воронежского Университета, 1984, 370 с.
21. Сенявин М.М. Ионный обмен в технологии и анализе неорганических веществ. Москва: Химия, 1980, 271 с.