Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin
Kitabxanasının vakant biblioqraf və kitabxanaçı vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair
MÜSAHİBƏ PROQRAMI

 1. AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili [1, 2, 4, 10].
 2. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər [2, 3, 5].
 3. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında [5, 6]:
  • Bölmənin fəaliyyətinin təşkili;
  • Bölmənin vəzifələri;
  • Bölmənin funksiyaları;
  • Bölmənin hüquqları;
  • Bölmənin fəaliyyət istiqamətləri;
  • Bölmənin strukturuna daxil olan qurumlar.
 4. “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu və “Azərbaycan Respubli-kasında elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı [7, 8]:
  • Elektron imza və elektron sənəd anlayışı;
  • Elektron imza və elektron sənəd dövriyyəsi vasitələrinə aid tələblər;
  • Elektron imza sahibinin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti;
  • Elektron sənədin quruluşu və təqdimat formaları.
 5. “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi” üzrə [9]:
  • Əmək müqaviləsi;
  • İşçilərin attestasiyasının keçirilməsi.
 6. Kitabxanaçılarda biblioqrafik informasiyanın nəzəri əsasları, biblioqrafik informasiyanın mövcudluq formaları, biblioqrafik fəaliyyətin əsas istiqamət və komponentləri, biblioqrafik informasiyanın əsas ictimai funksiyaları, biblioqrafiyanın növ təsnifatı, soraq-biblioqrafiya aparatı, kitab-oxucu münasibəti, biblioqrafik təsvir və diğər ki¬tab¬xana-biblioqrafiya və informasiya-biblioqrafiya işləri haqqında kompleks biblioqrafik biliklərin formalaş¬dırılması [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]:
  • Biblioqrafik informasiya
  • Biblioqrafik xidmət formaları
  • Soraq-biblioqrafiya aparatı
  • Kataloq-kartoteka sistemi
  • Kitabxana biblioqrafiyası
  • Biblioqrafik təsvir
  • Annotasiya
  • Biblioqrafik vəsaitlər
Ədəbiyyat:
 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası.
 2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyun 2016-cı il tarixli 271-VQ nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun.
 3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun.
 4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 yanvar tarixli 837 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Res¬publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 1, maddə 29; 2007-ci il, № 5, maddə 451; 2008-ci il, № 7, maddə 616; 2010-cu il, № 10, maddə 852; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 17 yanvar tarixli 369 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizamnaməsi”.
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 12 fevral 2003-cü il tarixli 86-II FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi haqqında Əsasnamə”.
 6. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi (Tərtib edən: İsmayıl Hacıyev). Bakı: Nurlan, 2005, 156 s.
 7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 9 mart tarixli 602-IIQ nömrəli nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun.
 8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 28 yanvar tarixli 27 nömrəli “Azərbaycan Res¬pub¬li¬ka¬¬sında elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Qərarı.
 9. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi
 10. www.e-qanun.az
 11. Əliyev Z.H. Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq. Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001, 145 s.
 12. Xələfov A., Kazımov R., Bədəlov E. Kitabxana işçisinin məlumat kitabı. Bakı: Azərnəşr, 1986, 287 s.
 13. Hacıyeva Q. Xarici biblioqrafiya. Bakı: Nurlan, 2008, 128 s.
 14. Kitabxana-biblioqrafiya və məlumat işi məsələləri. Bakı: Elm, 1988, 187 s.
 15. Xələfov A.Kitabxana və cəmiyyət. Bakı: Azərnəşr, 2011, 348 s.
 16. Брауде Л.Р. Основы библиотечно – библиографических знаний. Москва: Высшая школа, 1987, 94 c.
 17. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzər, metodik və təcrübi jurnal. Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2011, №2, 186 s.